Aktuality

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,
opakovane informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných
Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na telefónnom čísle 032/2856022
Veľkoobjemové kontajnery
 
V dňoch 25.9. 2020, 26.9.2020 a 27.9.2020 budú v obci Hrachovište rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.
Do týchto kontajnerov je možné ukladať veľkoobjemový odpad ako napr. starý nábytok
( demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta), matrace, koberce a iné.
Do veľkoobjemových kontajnerov, ako aj mimo nich, je zakázané ukladať nebezpečný a elektronický odpad
( farby , rádiá, televízory, pračky, batérie, pneumatiky, neónové trubice, žiarivky atď.) , biologický odpad , plasty, papier.
Dňa 12.9. 2020, t.j. v sobotu o 14:30 hod sa pred hasičskou zbrojnicou v Krajnom uskutoční slávnostné odovzdávanie defibrilátorov Ing. Jaroslavom Baškom, županom trenčianskeho kraja. Defibrilátori budú odovzdané DHZ Hrachovište a DHZ Krajné.
Na túto udalosť Vás srdečne pozývame.


Obec Hrachovište upozorňuje občanov, že vývoz komunálneho odpadu, sa napriek tomu, že bol túto stredu, uskutoční podľa platného kalendára vývozu smeti aj budúcu stredu t. j. 6. mája. Po tomto vývoze, bude prebiehať vývoz zasa v dvojtýždňových intervaloch, každú druhú stredu,ako je zaužívané. Presne ako je to vo vašom kalendári vývozu platnom na rok 2020. Upozorňujeme len pre prípad, že by ste sa neriadili kalendárom, ale už automaticky rátali s tým, že vývoz sa uskutoční každú druhú stredu.