Kronika

Na sútoku potokov Jablonky a Turanky, v prekrásnom údolí pod Čachtickým hradom vznikla dedina Hrachovište. Množstvo archeologických nálezov z oblasti čachtického hradného kopca a okolia svedčia o trvalom osídlení tejto oblasti už v predslovanskom období. Časté sú nálezy z mladšej doby kamennej, približne z tretieho tisícročia pred našim letopočtom. Z tohoto obdobia pochádza aj kamenná sekerka, nájdená v lokalite za Gablovým, ktorá je prvým svedectvom o ľuďoch na území dnešného Hrachovišťa./1/ Sústavné osídlenia v tejto dobe nemožno pre nedostatok archeologických nálezov dokázať, ale bohaté náleziská z východnej strany Malých Karpát svedčia o neustálej prítomnosti človeka v týchto krajoch.