Dňa 29.10.2022 v čase od 7:00 - 20:00 hod sa vo volebnej miestnosti, ktorá sídli v kultúrnom dome v Hrachovišti uskutočnia Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Občania, ktorí budú mať záujem voliť a nemôžu sa do volebnej miestnosti dostaviť z dôvodu karantény v súvislosti s ochorením COVID-19 a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti majú možnosť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky. Toto špeciálne hlasovanie budú realizovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. Záujemci o takýto spôsob hlasovania sa môžu nahlasovať od pondelka 24. októbra 2022 do 28. októbra 12:00 hod zapisovateľke volebnej komisie Mgr. Anne Zemanovičovej na telefónnom čísle: 0908 034 644
Na obrázku môže byť text