Obecné zastupiteľstvo v Hrachovišti na základe § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územia obce Hrachovište tento

ŠTATÚT OBCE

Prvá hlava

§1

Úvodné ustanovenia

1. Štatút obce Hrachovište upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti občanov, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladanie s majetkom obce, ďalej pôsobnosť a postavenie obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce a udeľovania cien obce.

2. Štatút obce Hrachovište je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§2

Postavenie obce

1. Obec Hrachovište je samostatný samosprávny celok územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

Zmeny územia obce Hrachovište možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

3. Obec Hrachovište má svoje symboly, ktoré používa pri výkone svojej samosprávy. Symbolmi obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce.

Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

§3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. 2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä:

a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),

c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,

e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:

a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,

b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,

c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,

d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

4. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

5. Na samospráve obce Hrachovište má právo podieľať sa aj ten, kto

a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,

b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,

c) má čestné občianstvo obce.

(6) Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2 písm. a) a b).

(7) Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2 písm. a) a b) upravuje osobitný predpis.

§4

Samospráva obce

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

a) orgánmi obce,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce.

3. Obec pri výkone samosprávy najmä

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 5b) vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov v správe obce, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

5. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

Druhá hlava

§5

Majetok obce

1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

5. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

6. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.

7. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

8. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä

a) udržiavať a užívať majetok,

b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

9. Zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré určí obecné zastupiteľstvo, upravia najmä

a) práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,

b) podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,

c) postup prenechávania majetku do užívania,

d) nakladanie s cennými papiermi,

e) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce.

10. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vždy

a) zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku; to neplatí, ak obec je povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu

b) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom,

c) nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,

d) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,

e) vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

f) vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písmene e) v hodnote určenej obecným zastupiteľstvom do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.

11. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

12. Majetok určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre organizácie založené, zriadené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

13. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

14. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

15. V majetkových veciach (majetkovo – právnych záležitostiach) obce koná v jej mene starosta, ako jej štatutárny zástupca.

16. Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

17. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontrol rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo.

18. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce, obec zakladá, alebo zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

Tretia hlava

Financovanie a rozpočet obce

§6

Financovanie

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.

4. Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu.

5. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

6. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.

§7

Rozpočet

1.Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2. Pred schválením sa rozpočet obce zverejňuje najmenej na 15 dní spôsobom obvyklým v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce.

3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

a) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

– príjmy z miestnych daní a poplatkov,

– výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s účasťou obce,

– dotácie zo štátneho rozpočtu

– podiel na daniach, dary domácich a zahraničných subjektov.

b) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:

– výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce,

– výdavky na zveľadenie a údržbu majetku obce

– a investičné výdavky.

4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o:

– zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení),

– vyhlásení dobrovoľnej zbierky

– alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné

zastupiteľstvo na návrh starostu.

5. Prebytky hospodárenia možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok, alebo na účelový a rezervný fond obce.

6. Schodok hospodárenia obce sa vyrovná z rezervy schváleného rozpočtu obce, alebo z účelového a rezervného fondu obce.

7. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad.

Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami obce sa riadi:

– zákonom o rozpočtových pravidlách,

– pravidlami hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami obce,

– schváleným rozpočtom obce na príslušný kalendárny rok.

8. Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

9. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

10. Ročnú účtovnú uzávierku obce overuje audítor.

§ 8

Rozpočtové provizórium

1. Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória upravuje „Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Hrachovište.

§ 9

Všeobecne záväzné nariadenia obce

(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým, t.j. v obecných novinách a na internetovej adrese obce Hrachovište.

(10) Nariadenia sú každému prístupné na obecnom úrade v Hrachovišti.

§ 10

(1) Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

(2) Obec, ktorá vydala všeobecne záväzné nariadenie, je povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

(3) Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým na šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Tým nie je dotknutý postup pri príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia podľa § 6.

§ 11

Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť všeobecne záväzného nariadenia obce, prípadne niektorého jeho ustanovenia podľa osobitného zákona (občiansky súdny poriadok) , obec zverejní právoplatné uznesenie súdu jeho vyvesením na úradnej tabuli, a to až do času, kým nie je zrušené alebo nestratí platnosť. Právoplatné uznesenie súdu zverejní obec aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

Štvrtá hlava

§12

Orgány obce

1. Orgánmi obce sú:

obecné zastupiteľstvo

starosta

§13

Obecné zastupiteľstvo

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Hrachovišti je 7.

2. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu,

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d) podľa osobitného zákona.

3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len “hlavný kontrolór”), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov k rokovaniu, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hrachovišti.

§ 14

Povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva

1. Poslanec je povinný najmä

a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

2. Mandát poslanca zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

h) v prípadoch nezlučiteľnosti s inou funkciou,

i) zrušením obce alebo

j) smrťou.

Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

3. Poslanec je povinný skutočnosti podľa odseku 2 písm. d), f) a h) bezodkladne písomne oznámiť obci.

4. Poslanec je oprávnený najmä

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

5. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

6. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

7. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

8. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

9. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.

§15

Komisie obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

4. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie a členov.

Predseda komisie:

– riadi a organizuje, zvoláva jej schôdzu a riadi jej priebeh, pripravuje program schôdze

– zostavuje plán činnosti

– organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

– vedie písomnú agendu, záznamy o schôdzkach komisie súvisiace s činnosťou komisie

– zastupuje komisiu navonok.

-plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverila.

5. Obec Hrachovište má vytvorené tieto komisie:

a) komisia finančno – plánovacia

b) komisia pre výstavbu, životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

c) komisia na ochranu verejného poriadku

d) komisia sociálna, starostlivosti o rodinu a deti, zamestnanosti

e) komisia pre kultúru, vzdelanie a šport

6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:

– vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, k dôležitým otázkam života obce a dôležitým pre obec – investičným zámerom.

– vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci,

– kontrolujú vybavovanie sťažnosti, oznámenia a podnety, pripomienky obyvateľov obce.

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace.

8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§16

Starosta obce

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

2. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,

b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

d) predsedu samosprávneho kraja,

e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,

f) podľa osobitného zákona.

3. Starosta

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

4. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

5. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods.

11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

6. Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

7. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

8. Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6638 eur, ak

a) poruší nariadenie,

b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

9. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom obce.

10. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.

11. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

12. Mandát starostu zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,

g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,

i) smrťou,

j) zrušením obce.

13. Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

14. Obecné zastupiteľstvo

a) vyhlási miestneho referenda o odvolaní starostu, ak

1. o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených voličov,

2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

b) môže vyhlásiť miestneho referenda o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

15. O návrhu podľa odseku 14 písm. a) druhého bodu rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

16. Starosta je povinný skutočnosti podľa odseku 12 písm. d), g) a h) tohto štatútu bezodkladne písomne oznámiť obci.

§17

Zastupovanie starostu

1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

2. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 16 ods. 12 písm. c) až i) tohto štatútu], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

5. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

Piata hlava

§18

Hlavný kontrolór

Postavenie hlavného kontrolóra

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca,

b) starostu,

c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

d) iného zamestnanca obce,

e) podľa osobitného zákona.

B. Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

2. Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.

3. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.

4. Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

5. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

6. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

7. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

8. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a) vzdaním sa funkcie,

b) odvolaním z funkcie,

c) uplynutím jeho funkčného obdobia,

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,

e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,

f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 tohto štatútu.

9. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,

c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

10. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

§ 19

Plat hlavného kontrolóra

1. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce, ktorý je v obci Hrachovište 1,28.

2. Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.

3. Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce, každá obec mu určí plat podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času.

4. Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

5. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

6. Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do výšky 30% z jeho mesačného platu určeného podľa odseku 3.

§ 20

Rozsah kontrolnej činnosti

1. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

2. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

a) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

3. Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

4. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

§ 21

Úlohy hlavného kontrolóra

1.Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Šiesta hlava

§ 23

Miestne referendum

1. Obecné zastupiteľstvo v Hrachovišti vyhlási miestne referendum, ak ide o

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu,

c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v zmysle zákona o obecnom zriadení.

3. Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 16 ods. 14 písm. a) prvého bodu tohto štatútu. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa odseku 2, obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa § 16 ods. 14 písm. a) prvého bodu tohto štatútu.

4. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4 tohto štatútu).

5. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum podľa odseku 1 písm. a) a b) a odseku 4 tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.

6. Po vyhlásení miestneho referenda obecné zastupiteľstvo bezodkladne zriadi na hlasovanie a sčítavanie hlasov komisiu pre miestne referendum a určí lehotu na jej prvé zasadnutie.

7. Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.

8. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

9. Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

§ 24

Zhromaždenie obyvateľov obce

Na prerokovanie obecných vecí môže Obecné zastupiteľstvo v Hrachovišti zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

Siedma hlava

§ 22

Obecný úrad

1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

2. Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

3. Prácu obecného úradu riadi starosta.

4. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

§ 25

Symboly obce Hrachovište

Symbolmi obce sú:

– erb obce

– vlajka obce

– pečať obce

1. Erb obce Hrachovište tvorí:

strieborný( biely) štít, v ktorom sa nachádza červené srdce, preložené strieborným( bielym) kvietkom a ovenčené dvomi zelenými vetvičkami, zo srdca vyrastajú tri červené kvietky na zelených listnatých stopkách.

Podrobné vyobrazenie obce tvorí prílohu č.1 tohto štatútu.

Erb obce sa používa na:

– pečiatke obce

– insígniách starostu

– listinách o udelení čestného občianstva obce Hrachovište

– budove, kde má sídlo obecný úrad

– označenie katastrálneho územia obce

– v rokovacích miestnostiach orgánov obce

2. Vlajka obce pozostáva:

zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, červenej, žltej, červenej, zelenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

3. Pečať obce :

tvorí erb obce Hrachovište s kruhopisom „ OBEC HRACHOVIŠTE“

– Listiny s erbom obce a vlajkou sa používajú pri korešpondencii obecného úradu.

– Právo použiť a používať erb obce a vlajku obce je viazané na súhlas starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca o používanie obecného erbu a obecnej vlajky uvedie v písomnej žiadosti formu a

spôsob používania a vyobrazenia erbu. Žiadosť musí obsahovať:

– grafický návrh, spôsob použitia erbu alebo vlajky

– obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu

– potvrdenie a zaplatení poplatku.

§ 26

Cena starostu obce Hrachovište

1. Cenu starostu obce Hrachovište udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce a jej obyvateľov.

2. Cenu starostu obce Hrachovište tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo (nemôže to byt’ finančná odmena).

3. Evidencia sa vedie v Kronike obce Hrachovište, ktorá obsahuje mená a hlavné údaje o ocenených, dátum udelenia cien ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené ceny starostu obce Hrachovište.

§ 27

Odmeny

1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary, odmeny alebo čestné občianstvo za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

§ 28

Kronika obce

1. Každá obec je povinná založiť a viesť kroniku, ktorej účelom je zachovanie miestnych dejín pre informáciu a poučenie budúcich generácií.

2. Obec Hrachovište vedie kroniku, do ktorej sa každoročne chronologicky zaznamenávajú správy o dôležitých a pamätihodných udalostiach v obci, najmä zo spoločenského a hospodárskeho života. Jej poslaním je dokumentácia novodobého kultúrno-historického dedičstva obce zachovávaním informácií celoobecného charakteru. Kronika je uložená na obecnom úrade.

Vedením kroniky je poverený kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta. Kronika obce Hrachovište je vedená ako ručne písaná kniha . Kronikárovi za vedenie kroniky prináleží odmena, ktorej výšku navrhuje starosta obce a schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

3. Zápis do kroniky sa vedie v úradnom slovenskom jazyku a zápisy sa vykonávajú v ročných intervaloch. Sú pravdivé, verné a vecné. Obsahujú v časovej postupnosti zoradené pamätihodné súčasné miestne udalosti, usporiadané v tematických celkoch, ktoré výstižne zobrazujú obce po stránke verejnej, hospodárskej, kultúrnej, sociálnej , náboženskej, národopisnej ...

Udalosti regionálneho, štátneho alebo svetového významu sa zaznamenávajú len vtedy, ak podstatne súvisia so životom v obci. Verejné úrady a inštitúcie majú zo zákona povinnosť oznámiť kronikárovi na požiadanie úradné dáta a informácie pre potreby kroniky, ak to neodporuje platným predpisom alebo verejným záujmom.

§ 29

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základne práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3. Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaných občanov, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárii prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

5. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo si môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od vzniku, inak toto právo zanikne.

§ 30

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. Štatút obce Hrachovište je základnou právnou normou obce Hrachovište. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a iné predpisy obce musia byt’ v súlade s týmto štatútom.

2. Zrušuje sa Štatút obce Hrachovište zo dňa 28.08.2002.

3. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

4. Štatút obce Hrachovište bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hrachovišti dňa 25.8.2010 uznesením č. 25 /2010, vyvesený dňa 25.8.2010 účinnosť nadobúda dňom 8.9.2010.

V Hrachovišti , dňa 25.8.2010 Mgr. Ján Kozár

starosta

docŠtatút obce -original dokument182 KB