Komisia finančno – plánovacia

predseda:

Jarmila Gablechová

členovia:

Jaroslava Naďová, Daniela Drahošová

Komisia na ochranu verejného poriadku

predseda:

Rastislav Naď

členovia:

Peter Gablech, Oľga Gavačová, Pavol Václavek, Eleonóra Rezetová

Komisia pre výstavbu, životné prostredie, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

predseda:

Ing. Marek Naď

členovia:

Branislav Dlhý, Ing. Pavol Loffay, Jarmila Gablechová

Komisia sociálna, starostlivosti o rodinu,deti a zamestnanosti

predseda:

Danka Rezetová

členovia:

Mária Kozárová, Eduard Herák, Pavol Václavek

Komisia pre vzdelanie, kultúru a šport

predseda:

Mária Kozárová

členovia:

Ľuboš Trautenbereger, Katarína Trautenbergerová, Branislav Dlhý, Ing. Marek Naď, Andrej Urbančík, Rastislav Naď