Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 29.9.2021.odt17/09/2021, 09:45

Zámer -odpredaj obecného pozemku.pdf

Návrh zmien rozpočtu k 30.6.2021.pdf 09/06/2021

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 30.6.2021.odt08/06/2021, 13:15

Návrh kúpnej zmluvy .pdf26/05/2021, 09:14

Návrh kúpnej zmluvy.pdf26/05/2021, 08:45

docxInfolist Združenie obcí Hrachovište Vaďovce Višňové.docx25/10/2018, 13:32

 

Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia