jpgOznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.jpg15/11/2018, 08:23

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov

pdfinformácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov.pdf

 

docxInfolist Združenie obcí Hrachovište Vaďovce Višňové.docx25/10/2018, 13:32

pdfOznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf17/10/2018, 12:31

pdfOznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf16/10/2018, 12:30

pdfZámer predaja pozemku - Ing. Stanislav Kriško.pdf20/08/2018, 10:07 

pdfNávrh zmien rozpočtu k 31.8.2018.pdf17/08/2018, 12:27

pdfOznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf

 pdfNávrh Kúpno-predajnej zmluvy Baranovič.pdf

pdfNávrh Kúpno-predajnej zmluvy Kolník.pdf

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf

pdfOznámenie o začatí konania - výrub drevín.pdf14/03/2018, 14:04

Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia

 

 

docxNÁVRH dodatok č.1 o odpadoch.docx23/11/2017

 pdfNávrh zmien rozpočtu k 31.12.2017.pdf23/11/2017

jpgvýzva.jpg

pdfNávrh rozpočtu na rok 2018.pdf23/11/2017

jpgupozornenie,orez a výrub stromov.jpg

 docxVýsledky volieb.docx

jpgOznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.jpg

VZN o elektronických službách.pdf24/10/2017, 12:16