docxNávrh záverečný účet 2019.docx09/03/2020, 07:43

PHSR obce Hrachoviste 2016-2022.pdf

 Výzva na predkladanie ponúk Hrachovište.docx19/12/2019, 07:38

VZN o predaji výrobkov od 1.1.2020.docx

docxVZN o miestnych daniach od 1.1.2020.docx

Navrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022.pdf25/11/2019, 11:21

Návrh zmien rozpočtu k 31.12.2019.pdf20/11/2019, 13:40

Osobný údaj - oznam.pdf

Schválený rozpočet na rok 2019,2020,2021.pdf

 

docxInfolist Združenie obcí Hrachovište Vaďovce Višňové.docx25/10/2018, 13:32

 

Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia