Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín č. j.1920012019.pdf

Pozvánka na riadne obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.2019.pdf

Návrh kúpnej zmluvy predaj obecného pozemku Durec.pdf05/09/2019, 12:33

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 31.7.2019.pdf

Návrh zmien rozpočtu k 31.7.2019.pdf15/07/2019, 13:23

Osobný údaj - oznam.pdf

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín č. j. 58/2019.pdf13/03/2019, 07:55

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 20.3.2019 11/03/2019, 08:03

Návrh - Záverečný účet 2018.docx

Návrh kúpnej zmluvy - Ing. Stanislav Kriško.pdf13/02/2019, 11:49

 Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf

Pozvánka na mimoriadne obecné zastupiteľstvo dňa 20.2.2019.odt

Schválený rozpočet na rok 2019,2020,2021.pdf

 pdfSchválená zmena rozpočtu k 30.11.2018 - návrh.pdf

docxInfolist Združenie obcí Hrachovište Vaďovce Višňové.docx25/10/2018, 13:32

 

Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia