Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 24.3.2021.pdf17/03/2021, 11:39

Zámer predaja pozemku Korec, Korcová.pdf10/03/2021, 14:48

Záverečný účet 2020 - Návrh.docx25/02/2021, 10:27

Zámer predaja pozemku - Mgr. Anna Naďová.pdf27/01/2021, 10:43

Dodatok č.1 k VZN 1 -2019 dane a tko.docx17/12/2020

 Návrh zmien rozpočtu k 31.12.2020.pdf30/11/2020, 10:00

Návrh finančného rozpočtu na roky 2021 2022 2023.pdf30/11/2020, 09:52

Kúpna zmluva Durec - návrh.pdf16/11/2020, 07:26

Návrh kúpnej zmluvy - Isteník, Smrčková.pdf10/11/2020, 10:47

Dodatok č.1/2020 k VZN č. 1/2020.pdf

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 21.9.2020.odt21/09/2020, 10:58

Predaj pozemku - zámer Isteník, Smrčková.pdf09/09/2020, 11:51

Predaj pozemku - zámer Durec.pdf28/08/2020, 08:56

Kúpna zmluva návrh - Ševčovič.pdf28/08/2020, 08:01

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 12.8.2020.odt

Návrh zmien rozpočtu k 31.8. 2020.pdf

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie.pdf

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 22.7.2020.odt

Zámer predaja -Ševčovič.pdf13/07/2020, 11:45

VÝBEROVÉ KONANIE opätovné NA FUNKCIU HLAVNÝ_KONTROLÓR.docx16.51 KB, zverejnené dňa 26.6.2020

PHSR obce Hrachoviste 2016-2022.pdf

 Výzva na predkladanie ponúk Hrachovište.docx19/12/2019, 07:38

Osobný údaj - oznam.pdf

Schválený rozpočet na rok 2019,2020,2021.pdf

 

docxInfolist Združenie obcí Hrachovište Vaďovce Višňové.docx25/10/2018, 13:32

 

Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia