Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 5.10.2022.pdf26/09/2022, 10:38

VZN prevádzkový poriadok Kostol 2022 - návrh.docx12/09/2022, 13:31

VZN prevádzkovanie pohrebiska Hôrka - návrh.docx12/09/2022, 13:30

Zámer- predaj obecného pozemku.pdf09/09/2022, 11:58

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 29.6.2022.odt24/06/2022

Predaj obecného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa - Zámer.docx13/06/2022, 08:09

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 30.3.2022.odt24/03/2022, 14:10

Záverečný účet 2021.docx - Návrh

Oznámenie o začatí spravneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2021.pdf01/12/2021, 09:05

Návrh kúpnej zmluvy .pdf30/11/2021, 09:21

Návrh VZN č.1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .docx29/11/2021, 10:58

Návrh finančného rozpočtu 2022, 2023,2024.pdf29/11/2021, 10:57

Návrh zmien rozpočtu k 31.12.2021.pdf29/11/2021, 10:55

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín č. j 1922021.pdf09/11/2021, 11:07

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 29.9.2021.odt17/09/2021, 09:45

Zámer -odpredaj obecného pozemku.pdf

Návrh zmien rozpočtu k 30.6.2021.pdf 09/06/2021

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 30.6.2021.odt08/06/2021, 13:15

Návrh kúpnej zmluvy .pdf26/05/2021, 09:14

Návrh kúpnej zmluvy.pdf26/05/2021, 08:45

docxInfolist Združenie obcí Hrachovište Vaďovce Višňové.docx25/10/2018, 13:32

 

Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia