VZN 1/2024 o miestnom referende.docx14/06/2024, 10:02

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 12.6.2024.pdf03/06/2024, 11:05

Zámer predaja obecného pozemku - osobitný zreteľ.pdf22/05/2024, 15:42

Návrh VZN č. 1/2024 o Miestnom referende 2024.docx15/05/2024, 14:15

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán Čachtice.docx

PHSR Hrachovište - informácia pre verejnosť.docx

 Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín č. j.560022024.pdf13/03/2024, 10:31

Záverečný účet Návrh 2023.docx07/03/2024, 09:50

Oznámenie o doručení písomnosti Torák Daniel.pdf

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu výrub drevín -560012024.pdf26/02/2024, 07:28

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. č. j. 450012024.pdf

 

Oznámenie o doručení písomnosti - Matúš Vrábel.pdf

Oznámenie o doručení písomnosti - Natália Danišová.pdf

Oznámenie o doručení písomnosti_-_Štefánia_Balážová.pdf

Oznámenie o doručení písomnosti D. Torák.pdf17/01/2024, 14:59

Oznámenie o doručení písomnosti - N.Arbetová.pdf15/01/2024, 14:41

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky, 23.marca 2024 a 6.apríla 2024

Kandidáti na Prezidenta SR II. kolo.pdf

Kandidáti na Prezidenta.pdf23/02/2024, 09:25

Voľby prezidenta SR - určenie volebného okrsku volebná miestnosť.pdf22/01/2024, 10:29

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlas.preukazu.pdf22/01/2024, 10:29

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej_volebnej_komisie.pdf22/01/2024, 10:28

Vyhlásenie volieb.pdf

Informácia o podmienkach práva  voliť a byť volený.pdf

Informácia pre voliča.pdf

img20240408 07565556

img20240325 07344020

 

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR, 8.júna 2024

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu.pdf

Informácie pre voliča.pdf

Volebné okrsky ,volebná miestnosť.docx05/03/2024, 09:34

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie.docx05/03/2024, 09:39

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.docx05/03/2024, 09:41

 

 

 

 

Návrh VZN dane a poplatky od 1.1.2024.pdf 27/11/2023 10:17

Dôvodová správa na rok 2024.pdf 27/11/2023 10:16

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 200/001/2023.pdf23/11/2023, 11:26

Návrh finančného rozpočtu na rok 2024 2025 2026.pdf23/11/2023, 10:07

Návrh zmien rozpočtu k 31.12.2023.pdf22/11/2023, 15:19

VZN o miestnych daniach od 1.1.2024.docx

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf05/09/2023, 07:58

Infolist Hrachovište.pdf30/06/2023, 09:46

Verejná vyhláška MA.docx19/06/2023, 11:40

VZN č.1 2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Hrachovište.docx05/04/2023, 15:08

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 29.3.2023.odt23/03/2023, 10:26

Záverečný účet za rok 2022 - Návrh.docx08/03/2023, 09:58

 

 

Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia