Zmeny v systéme zberu triedených zložiek komunálnych odpadov v obci  od 1.1.2023.

Od 01.01.2023 môžu občania našej obce používať vrecia pri zbere plastov a VKM aj na zber obalov z kovov.

Do vriec na zber patria nasledovné odpady:

Plasty: Určené pre odpady z obalov z plastov a odpady z určených neobalových výrobkov z plastov

Patrí sem napríklad: Nezálohované plastové fľaše z nápojov, drogérie  kozmetiky /PET, HDPE, PP/, fólie číre a farebné /PE-LDPE, HDPE/, čisté – opláchnuté plastové obaly z potravín „tégliky“, polystyrén /PS, EPS/, igelitové tašky a vrecká ...

Nepatrí sem napríklad: znečistené fľaše a obaly – škodlivinami, chemikáliami, olejmi a ropnými látkami, guma, molitan, PVC...

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky: určené pre tetrapaky

Patrí sem napríklad: krabice od mlieka, džúsov, nápojov...

Nepatrí sem napríklad: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka...

Kovy: určené pre odpady z obalov z kovov

Patrí sem napríklad: nezálohované plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, kľúče...

Nepatrí sem napríklad: znečistené kovové obaly a plechovky