Bol založený v roku 1921. Spoluzakladateľom a prvým veliteľom DHZ v Hrachovišti bol mlynár Fiala z mlyna Pod lesom. Po tomto prevzal velenie zboru učiteľ Taár a po ňom učiteľ Juraj Komár. Na prelome 30-tych rokov, po odchode učiteľa Komára z obce, velenie zboru prevzal Tomáš Minarech, ktorý mu velil 20 rokov. DHZ v Hrachovišti za velenia učiteľov Taára a Komára popri svojej požiarnickej funkcii preberá i funkciu nositeľa kultúry v obci. Tieto funkcie plnil i za velenia Tomáša Minarecha. Pod patronátom DHZ sa uskutočnili divadelné predstavenia,tanečné zábyvy a všetky spoločenské akcie v obci. Táto činnosť sa stala ešte intenzívnejšou po vytvorení „Hasičskej dychovky”, ktorej hrajúcim kapelníkom bol Vito MarkoviČ. Bolo teda samozrejmé, že DHZ prešlo do povedomia našich občanov nielen ako ich ochranca, ale i ako kultúrno-spoločenský činiteľ. Z tejto skutočnosti vyplývala aj autorita zboru v očiach občanov a vážnosť jednotlivých jeho členov. Bolo naozaj cťou nosiť uniformu požiarnika, na ktorú boli hrdé nielen manželky ale i celé rodiny požiarnikov. Preto príslušníci hasičského zboru dbali na svoju povesť. Veliteľ Tomáš Minarech im bol príkladom ako vo vystupovaní tak i osobným životom, čo malo veľký vplyv ako na disciplínu v zbore , tak i na chovanie sa príslušníkov na verejnosti, nemožno tu nespomenúť ani podveliteľa zboru z tohto obdobia Milana Bustina. Jemu prislúcha viac -menej reprezentačná funkcia. Mal dobré , dalo by sa povedať vojenské vystupovanie a rečnícke schopnosti. Býval príslušníkom štábu okresu takmer pri všetkých hasičských cvičeniach na úrovni okresu . Svojou činnosťou v hasičskom zbore prispel k jeho vážnosti a jeho dobrej povesti i v šírom okolí. Po odchode Tomáša Minarecha z funkcie veliteľa, prevzal velenie zboru na niekoľko rokov Karol Gablech a túto funkciu vykonával až do reorganizácie Zboru požiarnej ochrany. Novým veliteľom Požiarnej ochrany v Hrachovišti sa stal Teodor Kolník a prvým predsedom ZPO Valent Riška. Od roku 1979 je veliteľom ZPO Ján Predný a predsedom Jozef Kolník. Patričnú pozornosť venoval omladzovaniu ZPO a vytvorením ženského družstva, ktorého veliteľom sa stala Cilka Otrubová. Po nej velenie prevzala Oľga Gavačová. Funkciu strojnícky po celú dobu vynikajúco plnila Gerta Arbetová. Za velenia Teodora Kolníka zúčastňoval sa zbor všetkých cvičení a súťaží. Z tohto obdobia treba spomenúť Krajskú súťaž požiarnych zborov v Pezinku, kde sa nášmu zmiešanému družstvu podarilo ako vecnú cenu získať motorovú striekačku PP9-8. Najstarším členom ZPO bol Peter Mešťan, ktorý ešte vo veku 88 rokov bol jeho členom. Bol známy hasičský trubač a člen hasičskej dychovky. Pri zrode DHZ mal iba 23 rokov. Ďalej dlhoročnými členmi boli Ján Naď, Pavol Predný, Pavol Čierny, Lukáš Slezák, Ján Sekeráš, Pavol Otruba, Vavrinec Kolník, bratia Celestín,Pavol, a Peter Slezákovci, bratia Pavol a Florián Babulicovci, Ján Medo a ďalší. V roku 1986 mal zbor 42 členov, z toho 7 žien. V tom roku pri príležitosti 65 výročia založenia Hasičskej jednoty v Hrachovišti boli vyhodnotení a vyznamenaní nasledovní členovia požiarneho zboru. Medaile za vernosť (50 rokov) obdržali Peter Čierny, Peter Straka, Peter Mešťan. Medaile za vernosť (20 rokov) obdržali: Jozef Kolník, Štefan Legény, Emil Kurtiš, Žofia Kurtišová, Ján Predný, Pavol Vavák, Anton Straka, Eleonóra Kolníková, Helena Legényová, Cecília Otrubová. Medaile za príkladnú prácu obdržali: Ján Otruba, Laco Minarech. Čestné uznanie obdržali: Pavol Čierny, Štefan Legény, Ján Kubiš

Vyvesovanie európskej vlajky