Základné informácie

V obci Hrachovište bolo k 31.12.2010 trvale prihlásených 737 obyvateľov, ktorí žijú na katastrálnom území o rozlohe 921 ha. Obec má jeden volebný obvod, obecné zastupiteľstvo má 7 poslancov a starostu obce.

Poloha

Hrachovište je malebná obec, ktorá sa rozkladá v juhovýchodnom cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát, v doline na sútoku potokov Jablonky a Turanky.

Symboly obce

Všetky mestá SR a aj mnohé obce majú svoju mestskú či obecnú symboliku, ktorá ich reprezentuje a charakterizuje navonok. Erb, pečať a zástava sú ich poznávacím znamením už po celé stáročia v regióne, aj v štáte.

História

Hrachovište má zaujímavú minulosť a bohaté národné tradície. Po prečítaní dejín tejto obce sa človek stretne s menami významných osobností slovenského národa...história

Prírodné podmienky

Oblasť Hrachovišťa sa vyznačuje pestrým geologickým zložením komplikovanými štruktúrnymi pomermi. Masív hrachovišťských Malých Karpát je budovaný vápencami (vrchnotriasové vápence sú staré 195 miliónov rokov). Nachádzajú sa v nich aj skameneliny morských živočíchov a rôzne podzemné priestory. Neogénne komíny sú zastúpené zhruba medzi vodnou nádržou Dubník 1, Kostolným a Vaďovcami s výbežkom do Hrachovišťa. Rovinný až vrchovinový povrch chotára tvoria mladšie treťohorné zlepence, pieskovce, staršie treťohorné pieskovce, ílovce, kriedové pieskovce, bridlice a staršie druhotné dolomity. Priemerná ročná teplota je okolo 8 stupňov Celzia. a priemerný ročný úhrn zrážok 700 – 750 mm.