PHRSR Hrachovište 2024-2030.pdf15/05/2024, 14:22

VZN 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2024.docx

Výpis z uznesenia PHSR predlženie.pdf

PHSR 2016-2022.doc

VZN prevádzkový poriadok Kostol 2022.docx

VZN prevádzkovanie pohrebiska Hôrka 2022.docx

VZN 1/2021 o miestnych daniach od 1.1.2022.docx

VZN 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hrachovište.docx

VZN č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hrachovište01/01/2020

Požiarny poriadok obce.pdf

Dodatok č. 1 k VZN obce číslo 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobný stavebným odpadom.pdf

12.10.2016 - VZN č. 22016 o organizovaní spoločného stravovania starobných dôchodcov v obci Hrachovište.pdf

16.6.2016 – Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s odpadom a drobným stavebným odpadom

09.10.2015 Dodatok č.1 k VZN 4-2012 opatr. služba

13.06.2015 – VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Hrachovište

20.10.2014 -VZN č.1/2014 o zvláštnom užívaní MK  – rozkopávky

12.12.2013 – VZN č.4/2013 o zásadách prideľovania nájomných bytov v obci Hrachovište

VZN  č.2- 2013 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

VZN č.1 – 2013  o symboloch obce a ich používaní

VZN č.8-2012 ktorým sa určuje školský obvod pre plnenie školskej dochádzky žiakov

VZN č.6-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č.4/2012 o-poskytovaní sociálnych sluzieb a spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na území obce

VZN č. 2/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Hrachovište

VZN č. 1/2012 o vymedzeni miest na vylepovanie volebnych plagatov

VZN č.4/2011 ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa. ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

VZN č. 3/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hrachovište

VZN č. 2/2011 Zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce Hrachovište v čase náhlej núdze formou jednorazovej soc. pomoci

VZN č. 2/2007 o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Hrachovište

PHSR  obce  Hrachoviste

VZN č.3/2003 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach