Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia

 

 

docxNÁVRH dodatok č.1 o odpadoch.docx23/11/2017

 pdfNávrh zmien rozpočtu k 31.12.2017.pdf23/11/2017

jpgvýzva.jpg

pdfNávrh rozpočtu na rok 2018.pdf23/11/2017

jpgupozornenie,orez a výrub stromov.jpg

 docxVýsledky volieb.docx

jpgOznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.jpg

VZN o elektronických službách.pdf24/10/2017, 12:16