Návrh VZN dane a poplatky od 1.1.2024.pdf 27/11/2023 10:17

Dôvodová správa na rok 2024.pdf 27/11/2023 10:16

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 200/001/2023.pdf23/11/2023, 11:26

Návrh finančného rozpočtu na rok 2024 2025 2026.pdf23/11/2023, 10:07

Návrh zmien rozpočtu k 31.12.2023.pdf22/11/2023, 15:19

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 11.10.2023.odt05/10/2023, 10:07

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf05/09/2023, 07:58

Infolist Hrachovište.pdf30/06/2023, 09:46

Pozvánka na OZ dňa 28.6.2023.odt21/06/2023, 09:42

Verejná vyhláška MA.docx19/06/2023, 11:40

VZN č.1 2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Hrachovište.docx05/04/2023, 15:08

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 29.3.2023.odt23/03/2023, 10:26

Záverečný účet za rok 2022 - Návrh.docx08/03/2023, 09:58

Návrh VZN č. 1 /2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.docx08/03/2023, 09:54

Predaj obecného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa - zámer.pdf 8/3/2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín č. j. 210012023.pdf 30/01/2023

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín č. j.9/001/2023.pdf11/01/2023, 10:45

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 21.12.2022.odt16/12/2022, 09:39

VZN o miestnych daniach od 1.1.2023.docx16/12/2022, 08:50

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 14.12.2022.odt08/12/2022, 10:42

Návrh finančného rozpočtu na roky 2023,2024,2025.pdf05/12/2022, 13:27

Návrh zmien rozpočtu k 31.12.2022.pdf24/11/2022, 09:51

Návrh VZN dane a poplatky od 1.1.2023.docx22/11/2022, 13:09

Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo dňa 23.11.2022.odt14/11/2022, 08:57

Výzva Západoslovenská distribučná.pdf08/11/2022, 08:07

Návrh zmluvy - Predaj obecného pozemku.pdf31/10/2022, 07:28

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín č.j. 1852022.pdf

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 5.10.2022.pdf26/09/2022, 10:38

VZN prevádzkový poriadok Kostol 2022 - návrh.docx12/09/2022, 13:31

VZN prevádzkovanie pohrebiska Hôrka - návrh.docx12/09/2022, 13:30

Zámer- predaj obecného pozemku.pdf09/09/2022, 11:58

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 29.6.2022.odt24/06/2022

Predaj obecného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa - Zámer.docx13/06/2022, 08:09

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 30.3.2022.odt24/03/2022, 14:10

Záverečný účet 2021.docx - Návrh

Oznámenie o začatí spravneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 15.12.2021.pdf01/12/2021, 09:05

Návrh kúpnej zmluvy .pdf30/11/2021, 09:21

Návrh VZN č.1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .docx29/11/2021, 10:58

Návrh finančného rozpočtu 2022, 2023,2024.pdf29/11/2021, 10:57

Návrh zmien rozpočtu k 31.12.2021.pdf29/11/2021, 10:55

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín č. j 1922021.pdf09/11/2021, 11:07

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 29.9.2021.odt17/09/2021, 09:45

Zámer -odpredaj obecného pozemku.pdf

Návrh zmien rozpočtu k 30.6.2021.pdf 09/06/2021

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 30.6.2021.odt08/06/2021, 13:15

Návrh kúpnej zmluvy .pdf26/05/2021, 09:14

Návrh kúpnej zmluvy.pdf26/05/2021, 08:45

docxInfolist Združenie obcí Hrachovište Vaďovce Višňové.docx25/10/2018, 13:32

 

Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia