Imrich Gablech

Už v lete 1939 sa Hrachovišťania dozvedeli, že ich rodák Imrich Gablech uletel do Poľska, ktoré bolo bezprostredne ohrozené fašistickým Nemeckom.. Imrich Gablech, ako mladý slovenský letec, bol známy na celom okolí a veľmi populárny najmä u mládeže. Celé Hrachovište bolo na neho hrdé. Jeho útek do Poľska prijali občania s prekvapením. Osudy vojenského pilota boli podobné ako u iných slovenských chlapcov. Po porážke Poľska prešiel strastiplnú cestu zajateckými tábormi v Rusku a až v roku 1942 sa mu podarilo dostať do Veľkej Británie. Tu bojoval v radoch britského kráľovského letectva. Po skončení vojny bol veliteľom letiska v Havlíčkovom Brode. Podobne ako iní vojaci zo západného frontu bol zbavený velenia a prepustený do zálohy. Plne ho rehabilitovali až v súčasnosti. Plukovníka Imrich Gablech žije v Havlíčkovom Brode a príležitostne navštevuje rodnú obec.

Imrich Gablech 100 narodeniny – zdroj Havlíčkobrodské listy prosinec 2015,

Viac o Imrichovi Gablechovi – zdroj Havlíčkobrodské listy listopad 2008/4

PhDr. Titus Kolník

PhDr. Títus Kolník, kandidát historických vied , sa narodil 1. januára 1932 v Hrachovišti. Od roku 1954 je pracovníkom Archeologického ústavu SAV v Nitre. Študoval archeológiu a národopis na Filozofickej fakulte Univedrzity Komenského v Bratislave a Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1955 obhájil titul promovaný historik, v roku 1964 titul kandidát historických vied a doktor filozofie. Od počiatku sa špecializuje na štúdium doby rímskej a sťahovania národov. V rokoch 1964 – 1965 pôsobil ako štipendista Humboldtovej nadácie na univerzite v Mníchove u významného európskeho špeciaqlistu pre štúdium raného dejinného obdobia, u profesora J. Wernera. Od roku 1970 je korešpondujúcim členom Nemeckého archeologického inštitútu v Berlíne. V roku 1982 mu Slovenská akadémia vied udelila striebornú čestnú plaketu Ľudovíta Štúra Za zásluhy v spoločenských vedách. Realizoval veľa významných terénnych výskumov lokalít z doby rímskej (Abrahám, Branč, Cífer – Pác, Kostolná pri Dunaji, Milanovec, Očkov, Sládkovičovo, Štúrovo). Pôsobil ako odborný konzultant pri výskumoch rímskej stanice v Stupave (1974 -1976), v Rusovciach (od 1979) a v Iži (od 1978). V rokoch 1961 – 1964, 1966 – 1970 viedol Protohistorické a slovanské oddelenie Archeologického ústavu SAV. Predmetom jeho bádateľského záujmu sú predovšetkým otázky pobytu Rimanov na Slovensku, problematika barbarského, a najmä germánskeho osídlenia v strednej Európe a rímsko-germánske kontakty v 1. – 4. stor. n. l. V posledných rokoch sa intenzívne zapodieva štúdiom pamiatok antického umenia na Slovensku. V odborných domácich i zahraničných časopisoch publikoval desiatky štúdií a článkov Je autorom knižných publikácií Skvosty antiky na Slovensku (Tatran 1979), Staroveká plastika a mnoho ďalších.

Prof. PhDr. Jaroslav Straka,DrSc.

straka fotoNarodil sa 3.10.1944 v Hrachovišti (Dlhý Kút).Päť tried ZŠ bol žiakom tunajšej ZŠ. V štúdiu pokračoval v Novom Meste nad Váhom , kde aj maturoval. V rokoch 1962-67 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave na katedre čs.dejín a archivníctva. Postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné vzťahy absolvoval na Univerzite v Lipsku a v Prahe. Býva v Bratislave , služobne a súkromne navštívil mnohé štáty sveta na všetkých kontinentoch. V súčasnosti je vedúcim Katedry právnych dejín Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove a vedúcim oddelenia dejín štátu a práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil na Katedre medzinárodného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave, na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako aj na ďalších asi tridsiatich univerzitách na celom svete, najdlhšie na Viedenskej univerzite. Napísal prvé slovenské dejiny diplomacie, je spoluautorom monografie Medzinárodné vzťahy, ako aj ďalších monografií, učebných textov a viac než tristo štúdií a článkov v domácich a zahraničných publikáciách. Zaoberá sa problematikou diplomacie, medzinárodných vzťahov, terorizmu, vysťahovalectva do USA, dejinami štátu a práva ,atď. Je nositeľom Národnej ceny ČSR , Zlatej medaily Univerzity Mateja Bela , ocenenia „Významná osobnosť Podjavoriny“ ako aj ďalších vyznamenaní. Je členom troch vedeckých rád, Ligy pre ľudské práva, členom správnej rady Medzinárodného klubu pre mierový výskum s konzultatívnym statusom pri ekonomickej a sociálnej rade ECOSOC-OSN, Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako aj členom redakčných rád, predsedom rigoróznej komisie (JUDr.) a predsedom spoločnej odborovej komisie pre Teóriu a dejiny štátu a práva (PhD). Bol vedúcim výskumného kolektívu v Prahe pre výskum historického vedomia, členom Rady vysokých škôl, predsedom celoštátnej komisie pre postavenie menšín v Československu, podieľal sa na medzinárodných projektoch Ubergänge zur Demokratie, Historikerstreit in Europe, stálej konferencie Europe of Regions ( THE FOUNDATION FOR INERNATIONAL UNDERSTANDIG), atď.