Aktuality

 Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 21.9.2020.odt21/09/2020, 10:58

Dodatok č.12020 k VZN 12020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hrachovište.pdf16/09/2020, 07:44

Predaj pozemku - zámer Isteník, Smrčková.pdf09/09/2020, 11:51

Predaj pozemku - zámer Durec.pdf28/08/2020, 08:56

Kúpna zmluva návrh - Ševčovič.pdf28/08/2020, 08:01

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 12.8.2020.odt

Návrh zmien rozpočtu k 31.8. 2020.pdf

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie.pdf

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 22.7.2020.odt

Zámer predaja -Ševčovič.pdf13/07/2020, 11:45

VÝBEROVÉ KONANIE opätovné NA FUNKCIU HLAVNÝ_KONTROLÓR.docx16.51 KB, zverejnené dňa 26.6.2020

PHSR obce Hrachoviste 2016-2022.pdf

 Výzva na predkladanie ponúk Hrachovište.docx19/12/2019, 07:38

Osobný údaj - oznam.pdf

Schválený rozpočet na rok 2019,2020,2021.pdf

 

docxInfolist Združenie obcí Hrachovište Vaďovce Višňové.docx25/10/2018, 13:32

 

Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia

 

 

 

 

 

 

 

oldies party 002Obec Hrachovište Vás srdečne pozýva na Oldies party, ktorá sa uskutoční dňa 1.10.2016 od 21:00 hod v Kultúrnom dome v Hrachovišti a súčasne Vás pozývame na koncert známej šlágrovej kapely Progres, ktorý sa uskutoční 9.10.2016 o 16:00 h v KD Hrachovište. Vstupenky na koncert si môžete zakúpiť v predpredaji na obecnom úrade.

obec a001“Program rozvoja vidieka” sa obci podarilo zrekonštruovať a zatepliť budovu kultúrneho domu, zrekonštruovať lávky, autobusové čakárne a chodníky na miestnych cintorínoch.

jubilanti 2009 6Dňa 23.10.2009 sa uskutočnilo v Kultúrnom dome stretnutie našich občanov – jubilantov, ktoré pravidelne organizujeme s miestnym ZPOZ-om a Výborom Jednoty dôchodcov v Hrachovišti. Pozvaní jubilanti si príjemne posedeli a pospomínali, pri kultúrnom programe folklórneho súboru Krajňanček.